Motorový výcvik


Záujemca, ktorý chce získať preukaz spôsobilosti pilota letúnov PPL(A) - SEPL, musí splniť požiadavky určené pre získanie takejto kvalifikácie. Hlavné požiadavky sú kladené na vek, schopnosti, technickú zručnosť a zdravotnú spôsobilosť. V našom Aeroklube môžete absolvovať aj výcvik pre získanie licencie súkromného pilota lietadiel. O Vašu bezpečnosť či spoľahlivosť výcviku sa postarajú skúsení leteckí inštruktori z Leteckej školy SNA Košice. Prvú časť výcviku lietame na letisku v Kamenici nad Cirochou a ostatnú časť výcviku na letisku Košice. Tam sa o Vás taktiež postarajú skúsení motoroví inštruktori.


Podmienky pre získanie licencie súkromný pilot letúnov PPL (A) - SEPL
Kvalifikácia pre lety na jednomotorových lietadlách.
 • Dobrý zdravotný stav s príslušnou zdravotnou kvalifikáciou triedy II - (Medical certificate II class), Medical tlačivá
 • Vek minimálne 17 rokov
 • Úspešné absolvovanie teoretického výcviku s preskúšaním
 • Zloženie hotovosti na účet Aeroklubu pre zahájenie výcviku
 • Rešpektovanie stanov a pravidiel činnosti členov a lietania v Aeroklube a Leteckém školy
 • Výcvik pozostáva z dvoch častí a to z teoretickej a praktickej časti.

Teoretický výcvik

Teoretická príprava sa vykonáva formou prednášok v učebni Leteckej školy SNA Košice a samoštúdiom. Po ukončení teoretickej prípravy uchádzač vykoná preskúšanie, na základe ktorého ho vedúci letovej prevádzky v Leteckej škole zaradí do výcviku. V priebehu teoretického výcviku je žiak povinný získať oprávnenie pre obsluhu palubných rádiostaníc.


Teoretický výcvik v rozsahu 80 vyučovacích hodín pozostáva zo základov:
 • Letecké právo
 • Pravidlá lietania
 • Všeobecné znalosti lietadiel (drak, pohonné jednotky, systémy, prístroje, letová spôsobilosť atď)
 • Plánovanie a vykonanie letu
 • Ľudská výkonnosť a obmedzenia (fyziológia, psychológia)
 • Meteorológia
 • Navigácia
 • Prevádzkové postupy
 • Základy letu – Aerodynamika
 • Komunikácia
 • Všeobecná bezpečnosť letu

Praktický výcvik

Praktický výcvik sa začína pod vedením skúseného letového inštruktora miestneho Aeroklubu v súlade smernice P-1 pre lietanie v Aerokluboch a podľa schválenej letovej osnovy podľa AK-MOT. V spolupráci s Leteckou školou SNA Košice vykoná praktický výcvik minimálne v rozsahu 45 letových hodín. Po zvládnutí stanovených počtov letov na motorovom letúni a po získaní dostatočných skúseností pre lietanie s letúnom, je žiak preskúšaný inšpektorom LŠ k samostatnému letu na motorovom letúni. Po absolvovaní samostatného letu žiak dokončí letovú osnovu podľa predpísaných úloh a uchádzač sa prihlási k pilotným skúškam (teória + praktické preskúšanie). Preskúšanie z teoretickej časti absolvuje žiak na LUSR formou počítačového testu. Po jej úspešnom absolvovaní preskúša žiaka examinátor, určený LUSR z praktickej časti skúšky. Examinátor Leteckého úradu vystaví požadované protokoly pre vydanie pilotnej licencie Súkromný pilot letúnov PPL(A). Po úspešnom zvládnutí skúšok žiak požiada LUSR o vydanie preukazu spôsobilosti.


Cenník pre získanie licencie súkromný pilot letúnov PPL (A) - SEPL

Teoretická príprava
80 vyučovacích hodín
10.- EUR - jedna vyučovacia hodina

Výcvikové lietadlá
ZLÍN - 142 CESSNA - 172K ZLÍN - 226M

Cena za výcvik na hore uvedených typoch lietadlách 8 000.- EUR

Podmienky pre získanie kvalifikácie MEP (L) - na lietadle MORAVA L-200D

Kvalifikácia pre lety na viacmotorových lietadlách.
 • Pre získanie kvalifikácie MEP(L) - výcvikové stredisko Aeroklubu Kamenica nad Cirochou
 • Záujemca musí vlastniť licenciu PPL(A)-SEPL s minimálnym náletom 70 letových hodín
Výcvikové lietadlo
MORAVA L-200D

Cena za výcvik na lietadle L-200D 500.- EUR - jedna letová hodina

Podmienky pre získanie licencie súkromný pilot letúnov PPL (A) - TMG
Kvalifikácia pre lety na motorových vetroňoch
 • Dobrý zdravotný stav s príslušnou zdravotnou kvalifikáciou triedy II
 • Vek minimálne 17 rokov
 • Úspešné absolvovanie teoretického výcviku s preskúšaním
 • Zloženie hotovosti na účet Aeroklubu pre zahájenie výcviku
 • Rešpektovanie stanov a pravidiel činnosti členov a lietania v Aeroklube a Leteckej školy
Cenník pre získanie licencie súkromný pilot letúnov PPL (A) - TMG

Teoretická príprava:
80 vyučovacích hodín
10.- EUR - jedna vyučovacia hodina

Výcvikové lietadlo
VIVAT L-13 SW

Cena za výcvik na lietadle L-13 SW 80.- EUR - jedna letová hodina

Poplatky za neukončený výcvik sa nevracajú. Cena za výcvik je splatná v dvoch splátkach. Prvá splátka je splatná pred začatím výcviku a je vo výške 50% ceny výcviku. V tejto splátke je zahrnutý teoretický výcvik, lekárska prehliadka, pozemná príprava a zoznamovací let na motorovom lietadle. Druhá splátka je rozložená počas výcviku. Jej splatnosť určuje VLP podľa odlietaných hodín. Po absolvovaní výcviku a získaní preukazu PPL s príslušnou kvalifikáciou má pilot možnosť zdokonaľovať sa na rôznych typoch motorových lietadiel. Rozsah ďalšieho lietania pre jednotlivca určí letový inšpektor Aeroklubu alebo príslušnej leteckej školy.


Zmena cien a poplatkov je vyhradená!


lietame
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
znak Kamenica mini