Bezmotorový výcvik


Záujemca, ktorý chce získať preukaz spôsobilosti pilota vetroňov PPL(A)-GLD, musí splniť požiadavky určené pre získanie takejto kvalifikácie. Hlavné požiadavky sú kladené na vek, schopnosti, technickú zručnosť a zdravotnú spôsobilosť.

Podmienky pre výcvik na vetroňoch
 • Každý záujemca o výcvik na vetroňoch musí byť riadny člen Aeroklubu
 • Dobrý zdravotný stav s príslušnou zdravotnou kvalifikáciou triedy II - (Medical certificate II class), Medical tlačivá
 • Vek minimálne 15 rokov
 • Úspešné absolvovanie teoretického výcviku s preskúšaním
 • Zloženie hotovosti na účet Aeroklubu pre zahájenie výcviku
 • Rešpektovanie stanov a pravidiel činnosti členov v Aeroklube

Výcvikové lietadlo
Výcvik sa vykonáva na vetroňoch typu L-13 Blaník a L-23 Super Blaník.

Výcvik pozostáva z dvoch častí a to z teoretickej a praktickej časti.

Teoretický výcvik

Teoretická príprava sa vykonáva formou prednášok v učebni Aeroklubu a samoštúdiom podľa doporučenej literatúry. Po ukončení teoretickej prípravy formou písomného testu a absolvovaní skúšky z Letovej príručky vetroňa L-13 Blaník a na základe výsledkov zo skúšok vystaví uchádzačovi vedúci letovej prevádzky v Aeroklube preukaz žiaka vetroňov. Po obdŕžaní žiackeho preukazu je žiak zaradený do praktického výcviku. V priebehu teoretického výcviku je žiak povinný si podať prihlášku a získať obmedzené osvedčenie rádio telefonistu leteckej pohyblivej služby II. stupňa pre obsluhu palubných rádiostaníc. Príprava na skúšku sa vykonáva formou prednášok v učebni Aeroklubu a samoštúdiom podľa okruhu otázok a doporučenej literatúry.

Teoretický výcvik v rozsahu 40 vyučovacích hodín pozostáva zo základov:
 • Letecké predpisy
 • Pravidlá lietania
 • Všeobecné znalosti vetroňov
 • Plánovanie a vykonanie letu
 • Ľudská výkonnosť a obmedzenia
 • Meteorológia
 • Navigácia
 • Prevádzkové postupy
 • Základy letu – Aerodynamika vetroňov
 • Komunikácia
Praktický výcvik

Praktický výcvik sa začína pod vedením skúseného letového inštruktora miestneho Aeroklubu v súlade smernice P-1 pre lietanie v Aerokluboch a podľa schválenej aerovlekovej letovej osnovy AK-PL. Tento druh výcviku je obmedzený poveternostnými podmienkami a samotný praktický výcvik prebieha spravidla počas víkendov, no hlavne počas letných prázdnin formou sústredenia. Po zvládnutí stanovených počtov letov, čo predstavuje približne 10 letových hodín a 50 štartov na vetroni a po získaní dostatočných skúseností pre lietanie na vetroni, je žiak preskúšaný inšpektorom Aeroklubu k samostatnému letu na vetroni. Po absolvovaní samostatného letu žiak dokončí letovú osnovu a po ukončení celej letovej osnovy sa žiak prihlási formou prihlášky k teoretickej pilotnej skúške. Preskúšanie z teoretickej časti absolvuje žiak na vopred určenom letisku pred komisiou určenou LUSR. Po úspešnom absolvovaní teoretickej skúšky si žiak podá žiadosť k praktickej časti skúšky. Examinátor Leteckého úradu vystaví požadované protokoly pre vydanie pilotnej licencie pilot vetroňov - GPL (Glider Pilot Licence). Po úspešnom zvládnutí teoretickej a praktickej skúšky žiak požiada LUSR o vydanie preukazu spôsobilosti pilot vetroňov PPL(A)-GLD.


Teoretická skúška pozostáva z predmetov

PoradieSkúšobný predmetPísomneÚstne
01. Letecké predpisy
02. Prevádzkové postupy
03. Princípy letu / Letové výkony a plánovanie
04. Letecká navigácia
05. Letecká meteorológia
06. Všeobecné vedomosti o lietadle: Draky a sústavy lietadiel
07. Všeobecné vedomosti o lietadle–prístroje, elektronika
08. Komunikácia – VFR
09. Ľudská výkonnosť a obmedzenia


Cena za výcvik - aerovleková osnova vrátane prvého sólo letu
Lekárska prehliadka 50,- EUR
Teoretická príprava 50,- EUR
Letové hodiny na vlečnom lietadle 700,- EUR
Letové hodiny na vetroni 200,- EUR
Údržba lietadiel a ostatné poplatky 100,- EUR
Spolu 1 100,- EUR

Cena za výcvik - od prvého sólo letu až po ukončenie výcviku

Táto cena závisí od schopnosti pilota ovládať lietadlo a samozrejme od záujmu uchádzača o včasné ukončenie výcviku. Pri dodržaní doporučených postupov Aeroklubom a pre riadne ukončenie výcviku táto cena sa pohybuje od 500 do 700 EUR. Takže predpokladaná cena výcviku od zoznamovacieho letu až po pilotnú skúšku je na úrovni od 1500 do 1700 EUR.
Poplatky za neukončený výcvik sa nevracajú.

Po absolvovaní prvého sólo letu, sa úhrady za odlietané hodiny a štarty uhrádzajú podľa platného cenníka Aeroklubu Kamenica nad Cirochou. Cena za výcvik je splatná v dvoch splátkach. Prvá splátka je splatná pred začatím výcviku a je vo výške 50% ceny výcviku. V tejto splátke je zahrnutý teoretický výcvik, pozemná príprava a zoznamovací let na vetroni. Druhá splátka je rozložená počas výcviku. Jej splatnosť určuje VLP podľa odlietaných hodín. Po absolvovaní výcviku a získaní preukazu PPL(A)-GLD, má pilot možnosť zdokonaľovať sa na rôznych typoch vetroňov. Rozsah ďalšieho lietania pre jednotlivca určí letový inšpektor Aeroklubu.


Zmena cien a poplatkov je vyhradená!


lietame
Predpoved pocasia :: www.meteo.sk
znak Kamenica mini